Návštěvní řád se vztahuje na všechny zpřístupněné vnitřní expoziční prostory a přilehlé zázemí v budově České národní banky v Praze zařazené do Návštěvnického centra ČNB.

Expoziční prostory a přilehlé zázemí Návštěvnického centra ČNB:

Veřejnosti zpřístupněné expoziční prostory a přilehlé zázemí v budově České národní banky (dále jen "ČNB") v Praze, zařazené do Návštěvnického centra ČNB (dále jen "NC"), jsou vymezeny plány níže (dále jen "prostory NC"). Za prostor návštěvníkům NC nepřístupný je považován jakýkoliv prostor mimo prostory NC a dále prostor v rámci NC takto označený nebo též prostor uzamčený nebo vymezený jinou zábranou bránící vstupu (např. páskou, konstrukčními zábranami nebo výslovným pokynem pracovníka ČNB).

Školní skupiny:

Maximální kapacita jedné školní skupiny pro individuální programy je stanovena dle konkrétního programu a je vždy uvedená v rezervačním systému Návštěvnického centra České národní banky na webových stránkách www.nc.cnb.cz. Pedagogický dozor odpovídá za veškeré další členy školní skupiny a svěřené osoby, po celou dobu přítomnosti členů školní skupiny v prostorách NC či účasti na doprovodných programech NC byť i mimo prostory NC.

Povinnosti návštěvníka NC:

 • Návštěvník nesmí vstupovat do prostor návštěvníkům nepřístupných nebo se v nich zdržovat, není-li příslušným pracovníkem ČNB v jednotlivém případě výslovně určeno jinak.
 • Nezletilé osoby mladší 15 let smějí vstupovat do NC pouze v doprovodu zákonného zástupce, osoby povinné vykonávat dohled nebo dozor či jiné zletilé osoby, konající nad nezletilým náležitý dohled.
 • Návštěvník je povinen ve všech prostorách NC zachovávat čistotu a pořádek a chovat se v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy.
 • Návštěvník je povinen chovat se během návštěvy prostor NC tak, aby v důsledku jeho jednání nedocházelo k ohrožení života nebo zdraví návštěvníka nebo dalších osob, nebo k poškozování majetku ČNB nebo majetku dalších osob.
 • Návštěvník je povinen zacházet s interaktivními exponáty či dalším zařízením NC dle uvedených návodů a pokynů pracovníků NC popř. běžným způsobem užití.
 • Návštěvník je povinen řídit se pokyny pracovníků NC. Při neuposlechnutí pokynů nebo zákazů může být návštěvník vykázán z prostor NC i prostor ČNB.
 • Je-li návštěvník svědkem události, při které dojde v prostorách NC k úmrtí jiné osoby, ke zranění osoby (vč. návštěvníka), k závadě exponátu či dalšího zařízení NC nebo ke vzniku stavu ohrožujícího život, zdraví či majetek jeho nebo dalších osob, nebo pokud se o takové události dozví, je povinen o ní informovat.
 • V prostoru NC jsou k odkládání věcí určeny výlučně uzamykatelné skříňky. ČNB neodpovídá za jinde odložené předměty.
 • V případě evakuace se musí návštěvník NC řídit poplachovou směrnicí pro budovu České národní banky Na Příkopě 28, Praha 1.

Návštěvníkům NC je zakázáno:

 • Kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm ve všech prostorách NC.
 • Vyhazovat jakékoliv předměty z prostor NC okny, dveřmi nebo jinými otvory ve stěnách, nebo shazovat předměty z ochozů nebo vyvýšených míst v prostorách NC.
 • Vnášet do prostor NC nebezpečné chemické látky, střelné zbraně, nože a jiné věci nebezpečné povahy. V pochybnosti o nebezpečnosti věci rozhodnou bankovní policisté.
 • Vstupovat do NC pod vlivem alkoholu, omamných, psychotropních či návykových látek, nejde-li o užití způsobem, který předepsal návštěvníkovi lékař.
 • Konzumovat alkohol, omamné, psychotropní nebo návykové látky v prostorách NC, nejde-li o užití způsobem, který předepsal návštěvníkovi lékař.
 • Konzumovat jídlo a nápoje mimo k tomu vyhrazená místa v prostorách NC.
 • Vstupovat do prostor NC a pohybovat se v nich s jakýmikoli zvířaty, s výjimkou vodicích a asistenčních psů zdravotně postižených osob.
 • Vstupovat do prostor NC s nadměrnými zavazadly.
 • Manipulovat s exponáty, interaktivními exponáty nebo jiným zařízením NC, které nejsou přímo určené k užití návštěvníky nebo které jsou označené jako nefunkční.
 • Odnášet exponáty, interaktivní exponáty nebo jiné zařízení NC mimo prostory NC nebo je přemisťovat v rámci prostor NC, nejsou-li k tomu určeny.
 • Vstupovat do prostor NC s kolečkovými bruslemi, jízdními koly, koloběžkami, skateboardy apod.
 • Provázet skupiny návštěvníků, zejména provádět vlastní výklad o expozicích NC. Odborný komentář je zajišťován pouze pracovníky NC.
 • Pořizovat kompletní video záznamy obsahů monitorů a výkladu pracovníků NC bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Vnitřní kamerový systém:

Prostor je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem ČNB se záznamem.

Zpracování osobních údajů:

ČNB zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů, jež je dostupná na https://www.cnb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-a-pravni-ujednani/ochrana-osobnich-udaju/.


Přejeme Vám pěkné zážitky z návštěvy NC ČNB.